Dobrodošli u Lidl Srbija!

Biografija je
tvoj prvi kontakt
sa nama

Lidl Srbija

avatar1

Šta biografija treba da sadrži?

Upravo važnost biografije u procesu selekcije zahteva da joj posvetimo punu pažnju i odvojimo vreme pažljivog rada na njenoj izradi i strukturisanju. Biografiju ne treba da shvatite kao sredstvo koje će ti omogućiti dobijanje posla, ali će svakako otvoriti put ka narednoj fazi selekcijskog postupka. Precizna, jasna i pregledna biografija pored podataka o tvojim kvalifikacijama, iskustvu i sposobnostima, treba da kreira i sliku o tvojim budućim planovima, kao i o mogućnostima uklapanja u naš tim, a što i jeste krajnji cilj procesa selekcije. Dobro napisana biografija će te izdvojiti iz velikog broja prijava i zato sledi naša kratka uputstva koja mogu olakšati pisanje biografije.

1. Lični podaci
U ličnim podacima treba navesti ime i prezime, datum rođenja, adresu prebivališta, broj mobilnog telefona i e-mail adresu. Podaci treba da budu vidljivo istaknuti i tačni. Adresa i broj telefona moraju biti potpuni, kako bismo te mogli obavestiti o statusu tvoje aplikacije.

2. Radno iskustvo
Prikaži sve poslove kojima si se bavio/la obrnutim hronološkim redom. Za svaki posao istakni naziv radnog mesta, ime i adresu organizacije u kojoj si radio/la, trajanje radnog odnosa, konkretne zadatke, te odgovornosti koje si imao/la. Nabroji sve poslove uključujući i honorarne poslove i volontiranje. Važno je da iz tog popisa jasno proizlaze znanja i veštine koje ti mogu pomoći u poslu za koji si se prijavio/la.

3. Podaci o školovanju
Navedi svoju srednjoškolsku odnosno visokoškolsku spremu. Uključi i podatke o stručnim letnjim školama, kursevima i seminarima. Možeš uključiti i podatke o pohađanju kurseva kojima se stiču posebna znanja i veštine, kao što je kurs stranog jezika, računara ili vozački ispit. Takve informacije je dobro odvojiti od formalnog obrazovanja pod stavkom "dodatno školovanje/obrazovanje".

4. Nagrade i priznanja
Ako si dobio/la neku nagradu ili priznanje za svoj rad, poželjno je to izdvojiti kao posebnu stavku u biografiji.

5. Interesovanja i aktivnosti
Napiši nešto o sebi – opišite šta te zanima, navedi čime se baviš u slobodno vreme, napiši da li si član nekih udruženja. Važno je istaknuti povezanost sa poslom za koji se prijavljuješ. Tvoja interesovanja i aktivnosti trebalo bi da pokažu sklonosti prema poslu za koji konkurišeš kao i osobine koje su za njega poželjne.

6. Preporuke (nisu neophodne)
Možeš navesti imena svojih bivših poslodavaca ili profesora koji mogu posvedočiti o tome kako si dobro radio/la svoj posao ili uspešno studirao/la.

Budi siguran/na da je dokument „čist” (da nema viruse)! Biografiju šaljite u Word ili PDF formatu.